Удирдсан магистрын судалгааны ажлууд:
(Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Барилга архитектурын сургууль, Архитектурын салбар)

 1. М.Уранцэцэг / Урбан спорт ба хотын орон зай (Улаанбаатар хотын жишээн дээр)
 2. Ч.Отгон-Эрдэнэ / Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын эдэлбэр газрын ашиглалт, түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх судалгаа
 3. Э.Сэлэнгэ / Нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай дахь хүүхдүүдийн хэрэглээ ба харилцан хамаарал
 4. Д.Бямбазаяа / Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломжийг загварчлах  
 5. Б.Нямгарам / Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа
 6. Ц.Урантуул / Орон сууцны хорооллын авто зогсоолын хүрэлцээ
 7. Б.Хишигжаргал / Зорчих төлөв байдал, хандлага ба амьдрах орчны хамаарал
 8. П.Мандахнаран / "Ногоон" сууцны барилгын үнэлгээ 
 9. Б.Батзаяа / Хотын тогтвортой байдлын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
 10. Б.Ундраа / Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт 
 11. Э.Учрал / Дэлгүүрийн дотоод орон зай худалдан авалтад нөлөөлөх нь 
 12. Ц.Сугармаа / Сууцан орчны битүү орон зайн хэрэглээ ба оршин суугчдын амьдралын хэв маяг
 13. Б.Давааноров / Барилгын хэлбэр, барилгажилтын нягтрал, орон зайн төлөвлөлтөнд нөлөөлөх зонхилох салхины урсгалын загварчлал 
 14. Б.Батзаяа / Орчин үеийн архитектурын судалгаа